Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณปวีณา สุขลอย สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด (21 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัว จากจังหวัดสุรินทร์ มาบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กเล็ก.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากชมรม CSR บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน กรุงเทพฯ และ JCI ชลบุรี ซิตี้ โดยการประสานงานของคุณธิดารัตน์ เขมะวงศ์  สำหรับการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม ด้วยการเดินทางมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การทำความรู้จักกับงานของเรา ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และสิ่งของจำเป็น รวมถึงยาและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวมงคลวิลาศ พร้อมด้วยครอบครัวศิริบรรจงโชค สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของเล่นและของใช้ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปาจารีย์ เวียงแก้ว และครอบครัว จากจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผักสด และผ้าเช็ดตัว สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณชาลิตา แตงหมี จากจังหวัดพิษณุโลก สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคถณชาลิตา (23 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก  การบริจาคทุนทรัพย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ  ตลอดจนการแจกขนมให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวรณัน สรัชโชติมา และครอบครัว จากอำเภอศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิดของเด็กชายอุ่นธ์สุข   พัตรา หรือน้องน้ำอุ่น (25 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป ในเช้าวันนี้.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุเนตร สุนทรนิติธรรม เจ้าของวันเกิด (26 พ.ค.) พร้อมด้วยครอบครัวจากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของ ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับคุณสุเนตร และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณทัดชฎา สิงหบุตร ผู้มีอุปการคุณในกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด โอกาสครบรอบวันเกิด (25 พ.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอขอบคุณและร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสมหทัย สิริฉัตรรัตน์ ผู้มีอุปการคุณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับการทำบุญประจำปีที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด (25 พ.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา..  ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more