Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..Mr. Lawrence Iyoho ชาวอเมริกัน สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา เป็นครั้งแรก แม้จะได้ได้บริจาคทุนทรัพย์มาตั้งแต่ปี 2556 ตลอดจนการนำเสื้อผ้า และทุนการศึกษา มาสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในวันนี้.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณจักรา ยอดมณี รวมถึงครอบครัวและเพื่อน ๆ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณพันธมิตร วนานุภัณฑ์ จาก Easterx กรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญวันเกิดของคุณพันธมิตร (3 พ.ค.) ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ และครอบครัวจากกรุงเทพฯ รวมถึง ด.ญ. ธิชา จิรวัฒโนทัย สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณณรงค์ จงกลรัตนาภรณ์ และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การมอบทุนสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา ตลอดจนการจองเลี้ยงอาหารให้กับเด็ก ๆ ในเดือนพฤศจิกายน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..ช่วยเหลือ

» Read more

..คุณศุภลักษณ์ อินทรพจน์ จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิด พร้อมกับคุณณัฐนรี ตรีพลอักษา ซึ่งเคยมาเยี่ยมเยือนบ้านของเราแล้ว ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณมนตรี วิสาตร์ และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการทำบุญด้วยสิ่งของ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกชพร พิมพา และครอบครัว สำหรับการทำความรู้จักกับมูลนิธิสเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคขวดนม และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารกและวัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายธราธร ตัณฑเจริญกิจ สำหรับการทำบุญวันเกิด (30 เม.ย.) ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง พร้อมด้วยครอบครัว ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการ.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) กรุงเทพฯ สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ตลอดจนการมอบสิ่งของบริจาค และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more
1 2