Monthly Archives: พฤษภาคม 2024

..คุณบุษรินทร์ เลาไพบูลย์กิจเจริญ จากพนัสนิคม ชลบุรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..จ.ส.ต.หญิง ณพัชญ์ปภา จันทสร สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอัมรินทร์ บุญหลาบ สำหรับการทำบุญวันเกิด (11 พ.ค.) ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณโชคอนันต์ กลิ่นหอม และคุณฐิติภา นิ่มน้อย สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชญาวีร์ มีคุณ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงของใช้เด็กเล็ก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..เด็กชายปริญ พรวัฒนะกิจ และครอบครัวจากบริษัท เอ-พรีซีชั่น จำกัด สำหรับการทำบุญวันเกิด ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคทุนทรัพย์ สนับสนุนด้านการศึกษาของน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการวัยเรียน.. สุขสันต์วันเกิดและขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเกศิณี นิยม จากจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น และทุนการศึกษา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้า สนับสนุนการดูแลเด็กและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกนกพร แนวเงินดี และครอบครัว จากศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิดของคุณกนกพร (7 พ.ค.) พร้อมด้วยคุณสิริยาพร มัชฌิโม และคุณสายใจ อินแดง เจ้าของวันเกิดในเดือนพฤษภาคม ด้วยการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป และผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสามท่าน และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more