Monthly Archives: เมษายน 2024

..Mr. Gabriele Rambaldi สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการบริจาคผักและผลไม้หลากหลายชนิด สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณปิยะวุฒิ เข็มทอง และครอบครัว จากจังหวัดฉะเชิงเทรา สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของ และทุนการศึกษา สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณจันทร์ธิดา สุธงสา พร้อมด้วยเพื่อน ๆ จากฮ่องกง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณฐานิกา สุขสิน และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ ตลอดจนผู้พิการในความดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณพันธกานต์ ไพศาลนรเสรี สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณทวิชา สุรัติชัยกุล และครอบครัวฉ่ำสวัสดิ์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ และเสื้อผ้า สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..Mr. Jerjir Anis ชาวฝรั่งเศส สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร 7 มื้อ ให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในความดูแลของเรา  โดยเริ่มตั้งแต่มื้อกลางวันและเย็นของวันนี้.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more