Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณมาริสา ปาละยี และคุณเอลีน่า ฮูลี่ย์ พร้อมด้วยครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณเอลีน่า ด้วยการเยี่ยเยือนครั้งแรก ตลอดจนการแบ่งปันขนมและไอศกรีมให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเดชชาติ บุญเย็น เจ้าของวันเกิด 22 มิ.ย. พร้อมด้วยคุณจรรยา อ่อนสองชั้น จากจังหวัดร้อยเอ็ด  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีกับคุณเดชชาติ และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณอภิษฎี พนาพงศ์วศิน และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง การบริจาคเสื้อผ้า ตลอดจนการนำขนมมาฝากน้องธันวา และน้องฉลาม.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรุจวรี ปินะโต เจ้าของวันเกิด 22 มิ.ย. พร้อมด้วยเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นครั้งแรก ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้า ตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กรุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. สุขสันต์วันเกิดแด่คุณรุจวรี และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวรัญญา มหาวรรณ และคุณพธร แซ่ก๊วย จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า  พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงกางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเวชภัณฑ์ เสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรณิดา อธิษฐ์ธนาดุล และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการแจกขนมให้กับน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณนรินทร์ทญา ธนากิจจ์โภคิน เจ้าของวันเกิด 22 มิ.ย. จากจังหวัดเชียงใหม่  สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคสิ่งของจำเป็น รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูปและเวชภัณฑ์ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการทุกกลุ่มวัย  ตลอดจนการกแจกขนมให้กับตัวแทนน้อง ๆ วัยเรียน.. ขอร่วมยินดีกับคุณนรินทร์ทญา และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน (ภาคพิเศษ)  คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล  จังหวัดนครปฐม  สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตามโครงการ “สัมมนาสร้างเสริมความสัมพันธ์ชาว EGLS”  ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กทารก สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณชวัลพร โคลมอรเก่น และเพื่อน ๆ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวพยุงธนากร ของคุณคุณธงชัย-คุณชัชฎา-เด็กหญิงฐิตญา-เด็กชายธีรัช-เด็กหญิงธัญศศิ  สำหรับการทำบุญโอกาสครบรอบวันเกิดของ ด.ญ. ธัญศศิ ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและเย็น รวม 5 มื้อในเดือนมิถุนายน 2567 นำความสุขมาสู่น้อง ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงผู้พิการ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more