Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คุณภัทรานี พัดโพธิ์ จากจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มเที่ยวเฉพาะกิจ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งแรก โอกาสครบรอบวันเกิดของคุณภัทรานี (29 พ.ค.) ด้วยการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอร่วมยินดีย้อนหลังกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ

» Read more

..คุณรัตนา คุณอัจฉราภรณ์ และคุณณัฏฐนิชา สำหรับการทำบุญวันเกิดร่วมกัน ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา พร้อมด้วยครอบครัว เป็นครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่วัยทารกขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสาม และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกนกนภา พงศบริพัตร พร้อมครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก-เตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกฤชาณัฏฐ์ พิเชฐจำรัสชีพ และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคขนมปังกรอบ สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณกัญญาภัทร วะสุขันธ์ เจ้าของวันเกิด และคณะ รวมถึงคุณปานฤทัย และเด็กหญิงปิยะนัดดา เหมือนมนัส Mr. Wiggert Kaptein และคุณธนวรรธณ์ ธนโชติธรรมกุล สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก การบริจาคสิ่งของ รวมถึงผลไม้ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณราตรี เกษรล้ำ และคุณสุเพ็ญ รอดเจอร์ส พร้อมด้วยครอบครัวและเพื่อน ๆ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงขนมครก ขนมกรุบกรอบ และน้ำผลไม้ เป็นอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าตั้งแต่รุ่นอนุบาลขึ้นไป รวมถึงผู้พิการในควาดูแลของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณวิธวินท์ มั่งคั่ง หรือคุณบอย และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและทุนการศึกษา  การแจกขนมให้กับน้อง ๆ วัยเรียน  ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับเด็ก ๆ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ว่าที่ ร.ต. หญิง ชลกร จรัญชล จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง โอกาสครบรอบวันเกิด (2 มิ.ย.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป.. ขอขอบคุณและร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดครับ/ค่ะ..

» Read more