Monthly Archives: มิถุนายน 2024

..คณะของคุณ You Hua Fang ชาวจีน สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยทารก.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณเดวิด และภรรยา สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา ด้วยการให้ทางร้านเอราวัณค้าข้าว (ซ.อรุโณทัย พัทยา) นำข้าวสารหอมมะลิ จำนวน 5 ท่อน มาส่งมอบเพื่อสนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่าน และผู้นำส่งครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณสุรีพร ช่วยรัมย์ และคุณทองอินทร์ มัตตะวงษ์ จากบางละมุง สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ และสิ่งของจำเป็น รวมถึงของใช้เด็กอ่อน.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวของคุณพชรา ตรีเดชี จากจังหวัดปทุมธานี รวมถึงคุณภานุพงศ์ สังขะรมย์ สำหรับการทำบุญวันเกิดของคุณพชรา และคุณภานุพงศ์ ด้วยการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ครั้งแรก การบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงของใช้เด็กอ่อน ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการ รวมถึงนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา ในความดูแลของเรา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิดทั้งสอง และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คณะของคุณนวลจันทร์ ชินธรรมมิตร์ จากกรุงเทพฯ รวมถึงคุณกนกพร วงษ์นิพนธ์ และคุณสุดาพรรณ วงษ์นิพนธ์ โบตตือ ซึ่งทำบุญอุทิศให้ Mr. Alain Bottu สำหรับการเยี่ยมเยือนบ้านเด็กeกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง  ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และสิ่งของเครื่องใช้ รวมถึงของเล่นและขนม สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา..  ขอขอบคุณทุกท่าน และร่วมรำลึกถึงผู้จากไปครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณรัชนี ศรีรัตนบัลล์ และครอบครัว จากกรุงเทพฯ สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการเยี่ยมเยือน ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..คุณพัชรียา ชัยศร ผู้มีอุปการคุณจากศรีราชา สำหรับการทำบุญวันเกิดล่วงหน้า ด้วยการพาครอบครัวมาเยี่ยมเยือนบ้านเด็กกำพร้า พัทยา อีกครั้งหนึ่ง ตลอดจนการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อเย็นให้กับน้อง ๆ และผู้พิการ ตั้งแต่รุ่นเตาะแตะขึ้นไป รวมถึงเด็กหอพักโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..

» Read more

..ครอบครัวพยุงธนากรของคุณธงชัย  คุณชัชฎา  เด็กหญิงฐิตญา  เด็กชายธีรัช และเด็กหญิงธัญศศิ  สำหรับการทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้า พัทยา อย่างต่อเนื่อง ล่าสุด โอกาสครบรอบวันเกิดของเด็กหญิงฐิตญา ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน และเย็น จำนวน 5 มื้อ ในเดือนมิถุนายน 2567.. ขอร่วมยินดีกับเจ้าของวันเกิด และขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..

» Read more