..คุณหัสดินทร์ เหลืองอารีชัย  และทีมสัตวแพทย์ 54 สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตลอดจนการบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงผ้าอ้อมสำเร็จรูป สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ เด็กกำพร้าวัยเตาะแตะ.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..