..คุณเสาวนีย์ พนาราม ในอเมริกา สำหรับการทำบุญโอกาสคุณพ่อกอบกิจ พนาราม มีอายุครบ 87 ปี (9 ก.ค.) ด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษให้กับน้อง ๆ และผู้พิการในความดูแลของบ้านเด็กกำพร้า พัทยา และโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอพระอวยพรคุณกอบกิจให้มีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ และขอบคุณเจ้าภาพ ตลอดจนคุณอุษณีย์ ถิระนันท์ ที่ช่วยประสานงานให้เสมอมาครับ/ค่ะ..