..คุณกัลย์ฐิตา จิรวัชรนิภาโชติ และครอบครัว สำหรับการทำบุญที่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ด้วยการเยี่ยมเยือนครั้งแรก ตลอดจนการบริจาคทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลน้อง ๆ และผู้พิการในบ้านของเรา.. ขอบคุณทั้งสองท่านครับ/ค่ะ..