..คณะจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ  สำหรับการเยี่ยมเยือนมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา การจัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม  ด้วยการเลี้ยงอาหารว่าง ให้กับน้อง ๆ เด็กกำพร้าและผู้พิการรุ่นเตาะแตะและอนุบาล  การบริจาคทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการดูแลเด็ก ๆ  ตลอดจนการเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้นกับตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา.. ขอบคุณทุกท่านครับ/ค่ะ..