อาสาสมัคร

อาสาสมัคร

ด้วยมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา เป็นองค์กรเล็ก ๆ มีเด็กในความดูแลประมาณ 160-180 คน ความต้องการเรื่องอาสาสมัครจะมีไม่มาก และมีความต้องการความช่วยเหลือสำหรับเด็กบางกลุ่มในบางช่วงเวลา

1. กิจกรรมที่ต้องการความช่วยเหลือ
1.1 สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับเด็กอนุบาล 5-10 คน/กลุ่ม ในวันจันทร์-ศุกร์ 1 ชั่วโมง ต่อวัน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน และเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดกลางภาค
1.2 สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับเด็กวัยเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 10-15 คน/กลุ่ม เฉพาะช่วงปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม และต้นเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคม โดยจัดเป็นโครงการพิเศษเป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 1 ชั่วโมง
1.3 สอนทักษะอื่นๆ เช่น การเต้นรำ กีฬา การออกกำลังกาย ดนตรี ภาษาจีน งานฝีมือ ฯลฯ สำหรับเด็กวัยเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา 10-15 คน/กลุ่ม เฉพาะช่วงปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม และต้นเดือนมีนาคม-กลางเดือนพฤษภาคม โดยจัดเป็นโครงการพิเศษเป็นเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ ในวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 1 ชั่วโมง
1.4 เป็นเพื่อนคุย เล่นเกม และทำงานประดิษฐ์กับคนพิการทางการเคลื่อนไหว (นั่งรถเข็น) 1 ชั่วโมง ต่อวัน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 อายุ 18 ปีบริบูรณ์เป็นอย่างน้อย
2.2 มีเวลาช่วยงานหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อย

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 หนังสือคำอธิบายเหตุผลของการสมัคร พร้อมวันที่ที่สามารถเริ่มเป็นอาสาสมัครได้
3.2 ประวัติการศึกษาและการทำงาน (Resume/Curriculum Vitae)
3.3 หนังสือแนะนำหรือรับรอง 3 ฉบับ จากผู้คุ้นเคยในงานอาชีพ หรือระหว่างการศึกษา
3.4 เอกสารรับรองประวัติอาชญากรรมจากทางราชการ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร
3.6 เทปบันทึกเสียงการพูดภาษาอังกฤษ กรณีต้องการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ

4. ที่อยู่สำหรับการส่งหลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 อีเมล: [email protected]
4.2 ผู้ประสานงานอาสาสมัคร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ตู้ ป.ณ. 300 ปณฝ. เมืองพัทยา ชลบุรี 20260

5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 มูลนิธิฯ ไม่สามารถจัดที่พักให้อาสาสมัครได้ แต่จะจัดอาหารมื้อกลางวันให้อาสาสมัครในวันที่มาช่วยงาน
5.2 การเป็นอาสาสมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใด ๆ แต่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของตนเอง

มกราคม 2557