ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการรองรับข้อมูลการรับบริจาคของสถานศึกษา และศาสนสถาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีได้ โดยโรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา / มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา มีหน้าที่ส่งข้อมูลของผู้บริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมสรรพากร

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา / มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จะเริ่มบันทึกข้อมูลของผู้บริจาค เฉพาะสำหรับผู้บริจาคที่ประสงค์จะใช้ระบบดังกล่าว จึงจำเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้บริจาค ดังนี้

  1. สำหรับบุคคลธรรมดา – หมายเลขประจำตัว 13 หลัก บนบัตรประชาชน
  2. สำหรับนิติบุคคล – หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก

 

ประโยชน์สำหรับผู้บริจาค

  1. ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค เนื่องจากมูลนิธิฯ บันทึกเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
  2. ไม่ถูกเจ้าหน้าที่ขอหลักฐานการบริจาคเพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้
  3. ได้รับการพิจารณาคืนภาษีเงินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

ในกรณีที่ท่านมิได้แจ้งความประสงค์จะใช้ระบบดังกล่าวเมื่อบริจาค แต่เปลี่ยนใจในภายหลัง กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียน/มูลนิธิฯ ดำเนินการก่อนวันที่ 5 ของเดือนต่อไป พร้อมกับการแจ้งหมายเลขประจำตัวของท่านหรือนิติบุคคล เนื่องจากระบบกำหนดให้โรงเรียน/มูลนิธิฯ บันทึกข้อมูลบริจาคของแต่ละเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม ท่านยังได้รับใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ตามปกติ

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เช่นเดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาค ของตนได้ตลอดเวลา ระบบจะแสดงข้อมูลการบริจาคว่ามีการบริจาคให้แก่สถานศึกษาใด และเป็นจำนวนเงินเท่าใด