บุคลากร มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี; ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
บาทหลวงวีระ ผังรักษ์
ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา
และผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนโสตพัฒนา
บาทหลวงกฤษฏา สุขพัฒน์
รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ
บาทหลวงสันติ สุขสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการมูลนิธิฯ และฝ่ายการเงิน
ซิสเตอร์สุพัตรา นนทสุวรรณ์
อธิการิณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคคล

ซิสเตอร์ กองคำ สุระเสียง
หัวหน้าแผนกเด็กอ่อน

นางสาวศิริเพ็ญ ลิ้มศีริกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายต่างประเทศ
และผู้จัดการสำนักบริหาร

นายจรูญ ยอดสุวรรณ์
หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์

นายจักรกฤษ ปัญญาแก้ว
หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่