จดหมายจากผู้บริหาร

จดหมายจากผู้บริหาร

จดหมายจากผู้บริหาร ผู้คนในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างไทยเรา ต้องมีความพยายามมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ทางเศรษฐกิจ และเมื่อถึงเวลาที่ลูก ๆ ของเราต้องออกไปทำงานเลี้ยงชีพ สถานการณ์คงจะย่ำแย่ลงไปอีก เงื่อนไขที่จำเป็นอย่างหนึ่งของความอยู่รอดและความสำเร็จในยุคนี้ ก็คือคุณภาพของมนุษย์ นี่จึงเป็นที่มาของการเน้นให้เด็ก ๆ มีวินัยในตนเองและการศึกษาที่มีคุณภาพ ตั้งแต่พวกเขายังเล็กอยู่ ผมเชื่อว่า หากเด็ก ๆ อาศัยอยู่กับบิดา-มารดา พวกเขาก็ต้องได้รับการฝึกให้มีความรับผิดชอบ อย่างน้อย ๆ ก็ในการช่วยทำงานบ้านประจำวัน การฝึกฝนเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ที่จะช่วยเตรียมเด็ก ๆ ให้เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป เราจึงแทบไม่ต้องอธิบายว่าทำไมเด็ก ๆ จึงได้รับการกระตุ้นให้ทำการบ้านให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนเข้านอนทุกคืน

 

บาทหลวงวีระ ผังรักษ์
ผู้อำนวยการ

 

Date: 2010/07/06